Regulamin sklepu internetowego La Luna Wear

Data publikacji: 12.03.2021r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę La Luna Aneta Paziewska z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. F. Klimczaka 15/80, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer NIP 8261811598 (właściciela marki “La luna Wear”), za pośrednictwem sklepu internetowego www.lalunawear.pl (zwanego dalej: „Sklepem”) oraz określa zasady i warunki jakim podlega korzystanie ze strony www.lalunawear.pl

Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszego Sklepu.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

•Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna. Podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

•Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą.

•Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

•Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

•Regulamin  – oznacza niniejszy regulamin, dostępny pod adresem
https://lalunawear.pl/strona/regulamin/

•Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://lalunawear.pl

•Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),

•Sprzedawca – Aneta Paziewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „La luna Aneta Paziewska” z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. F. Klimczaka 15/80, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada numer NIP 8261811598.

Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest:

•telefonicznie; numer telefonu: +48 606 909 808 (Dni robocze w godz. 9.00- 17:00)

•mailowo; adres poczty elektronicznej: kontakt@lalunawear.pl(Dni robocze w godz. 9.00- 17:00)

•listownie; adres miejscowy do doręczeń: Warszawa (02-797), ul. F. Klimczaka 15/80

§2

Postanowienia wstępne

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

2.Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3.Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

•dostęp do Internetu,

•standardowy system operacyjny,

•standardowa przeglądarka internetowa,

•posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4.Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

5.Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2.Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.

3.Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

4.Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.

5.Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§4

Składanie zamówienia

1.Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2.Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący w trakcie składania zamówienia.

3.W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

•z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

•zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj jako gość” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

•podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

•wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

•zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

•kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

4.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Blue Media celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

5.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§5

Formy dostawy i metody płatności http://lalunawear.pl/strona/platnosci-i-dostawa

1.Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:

•za pośrednictwem firmy kurierskiej;

•za pośrednictwem Paczkomatu InPost.

•Odbiór osobisty po wcześniejszym dokonaniu zapłaty przez stronę sklepu.

2.Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

3.Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

4.Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).

5.Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

6.Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

•płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media

•przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

§6

Realizacja zamówienia

1.Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w§ 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

2.Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.

3.Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

4.Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

5.Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

6.Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.

7.Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego

8.Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu.

9.Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 4 Regulaminu.

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

1.Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3.Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład informacja wysłana pocztą elektroniczną.

4.Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Formularz zwrotu PDF) jednak nie jest to obowiązkowe.

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

7.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§8

Odpowiedzialność za wady

1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2.Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3.Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

•żądać wymiany produktu na wolny od wad,

•żądać usunięcia wady,

•złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

•złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4.Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5.Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego (Formularz reklamacji PDF) jednak nie jest to obowiązkowe.

6.Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

7.Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

8.Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://lalunawear/strona/polityka-prywatnosci/

§10

Usługi nieodpłatne

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter.

2.Usługa Newsletter świadczona jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupujących w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Kupujących, którzy dokonali subskrypcji.

6.Każdy Newsletter kierowany do danych Kupujących zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

7.Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter ’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

•zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

•zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

•skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3.Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.

4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12

Postanowienia końcowe

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl